Götas utombordsmotor "KURIR"
är bäst !

enkel, lättskött, driftsäker och billig
SVENSKT FABRIKAT
25 % starkare än andra dylika motorer.

Då många förfrågningar inkomma till oss angående löstagbara s.k. utombordsmotorer, hafva vi upptagit tillverkningen äfven af sådana vid vår fabrik, och erbuda härned ärade spekulanter dylika af mäst fulländade konstruktion och arbete, samt kunna försäkra, att dessa småmotorer tillverkas med samma nogranhet, som våra större, allmänt omtyckta råoljemotorer, och våga vi tryggt påstå, att bättre utombordsmotorer än "KURIR" finnes icke.
"Kurir" är noggrant balanserad, genom motvikter på själfva vefaxeln, inuti vefhuset, så att skakningen är minimal.
Fullt betryggande, skriftlig garanti följer hvarje motor.
Under förhoppning, att "Kurir" skall, af den v. allmänheten, emottages med samma goda förtroende, som våra "Stabilmotorer", bedja vi ärade spekulanter, med fullt förtroende, vid behof insända sina beställningar till

Motorfabriken Göta

adr. Osby

Kortfattad beskrifning.
 • Motorn är av tvåtakts-typen, med en cylinder diameter af 70 mm. 0ch 70 mm. slaglängd, samt utvecklar 21/2 hkr. vid 900 minutvarf.
 • Cylindern är gjuten af särskildt fint och motståndskraftigt gods specialblandning, hvilket är nära dubbelt så hållbart som vanligt gjutjärn, är omgifven af kylmantel, genom hvilken kylvattnet cirkulerar, drifvet af en i förbindelse med maskinen stående kolfpump.
 • Kolfven är gjuten af samma fina material som cylindern, hvarigenom ytterst liten friktion erhålles, samt är försedd med dubbla kolfringar, hvilket åstadkommer mycket hög kompression samt ökar därigenom motorns effekt.
 • Vefstaken är af fosforbrons med vefaxellagret af bästa antifriktionsmetall som kan fås.
 • Kannbulten är ihålig samt af bästa verktygsstål, härdad och noggrant inslipad.
 • Vefaxeln är af finaste smidesstål, med långa hufvudlager, 75 och 100 mm., 18 mm. i diameter.
 • Vefhuset är af bästa fosforbrons, i två halfor, med långa lager, som vid normal användning af motorn hålla i åratal.
 • Förgasaren är af enkel konstruktion, lätt justerbar, och garanteras fungerar lika säkert som en invecklad flottörkarburator. Isbildning i karburatorn är absolut utesluten.
 • Tändningen är elektrisk, medelst torrelement och induktor, tändstift och ledningingskablar, väl isolerat och skyddat mot fukt. Tändningen reglerbar för att öka och minska motorns fart, samt kan omkastas från fram till back.
 • Ljuddämparen är af mässing, och belägen på maskinens baksida under motorn och fölaktligen under båtens reling.
 • Svänghjulet har en diameter af 240 mm. och möjliggör en mycket långsam och jämn gång af motorn, det är fastsatt medelst en kona, krysskil och mutter, samt är lätt att aftaga.
 • Benzinbehållaren är belägen under svänghjulet och rymmer cirka 31/2 liter, hvilket räcker för c:a 4 timmars gång, är försedd med sil, för att hindra möjligen i benzinen förekommande orenlighet att inkomma i karburatorn.
 • Drifaxeln är förenad med motorn på så sätt, att den kan höjas och sänkas allt efter båtens höjd öfver vattnet. Kraften öfverföres från drifaxeln till propelleraxeln medelst tvänne koniska kugghjul av härdat stål. Kugghjulen och propelleraxeln äro inneslutna i en bronskapsel, fylld med konsistensfett. Styrning af båten sker med spak af metall.
 • Propellern är af brons, har en diameter af 225 mm. och är af s.k. "Weedless"-typ, d.v.s. så konstruerad, att den ej uppfångar gräs o.d.
 • Fästet är af stål, försedt med två klämskrufvar samt tvänne bågformiga armar å hvilka löpa en hylsa; härigenom möjliggöres, att maskinen alltid kan inställas med drifaxeln vinkelrätt mot vattnet, oberoende af akterstäfvens lutning.
 • Smörjningen af motorn tillgår på det sättet, att smörjoljan blandas med benzinen i proportionerna 1 liter smörjolja till 25 liter benzin. Detta smörningssätt är mycket effektivt och bekvämt, samt på samma gång ekonomiskt, ty ej en enda droppe går förlorad.
 • "Kurirmotorn" är fint grålackerad och metalldelarna polerade, hvarigenom motorn har ett synnerligen snyggt och tilltalande utseende.
 • Benzinåtgång 3/4 liter i timmen, och kan användas såväl lätt som tung sådan.
 • Farten är beroende af båtens storlek och konstruktion. En 15 à 18 fots roddbåt eller ökstock framdrifves cirka 6 knops fart. För lätta båtar, som äro väl byggda, bifver dock farten betydligt större.
 • Motorn bygges med en styrka af 2 1/2 hkr.

PRIS för maskinen komplett med alla tillbehör, Kronor 325.- fritt banvagn här.

Embalage fritt.

Vill Ni hafva både nytta och nöje af Eder motor, så köp "Kurir".

Vördsamt

Motorfabriken Göta
Adr. Osby.Utombordsmotorn Kurir tillverkades mellan 1910 och 1917
Däraf följer äfven att priset ej är gällande idag.

Webbmasterns kommetarTILLBAKA
Senast uppdaterad november 14 1998 av Webbateljen, Osby