Ur en broschyr från 1911 har vi hämtat följande om

Motorfabriken GÖTA´s RÅOLJEMOTOR


OLJEMOTORN STABILdrifes med
Råolja, nafta eller fotogen
billigaste och bästa drifkraft
för
Båtar, tröstverk och industriella
anläggningar
inga ventiler - enklaste skötsel - extra prima materiel och arbete

MOTORFABRIKEN "GÖTA"
OSBY
telegramadress: GÖTA      Rikstelefon 25


Våra motorer för drift med råolja eller fotogen äro en produkt af tioårigt ihärdigt arbete och experiment. Resultatet är en i allo förstklassig motor, som i varaktighet, lättskötthet och billig drift ej öfverträffas af någon.
Genom att använda bästa svenska materiel, modernaste arbetsmaskiner och endast skickliga arbetare, har det lyckats oss att framställa en stark, enkel och pålitlig motor, som ständigt vinner ökat anseende och erkännande.
För att skilja våra motorer från andra, mer eller mindre värdelösa efterapningar, hafva vi inregistreradt dem under namnet STABIL, och bedja vi ärade spekulanter vara förvissade om, att en motor med det namnet är en borgen för ett absolut förstklassigt fabrikat.
Osby i Juni 1911.
MOTORFABRIKEN "GÖTA"


Specifikation och prislista
öfver
Å BÅTMOTORN "STABIL"
Effektiva
häst-
krafter
Råoljeför-
brukning pr
timme och
hästkraft
Hvarf-
antal
pr minut
Propel-
lerns
diam.
Sväng-
hjulets
diam.
Sväng-
hjulets
bredd
Ungefärlig
nettovikt
Upptager
plats
Pris
i kronor
4 1/20,385 kg.60050050090300 kg.500x8401,200
60,330500550500110.400 kg.500x8501,450

Propelleraxelns längd 2 meter, eller på begäran annan längd.
Priserna afse leverans fritt banvagn här.
Embalage beräknas till sjelfkostnadspris.UTMÄRKANDE FÖRETRÄDEN HOS
"STABIL"-MOTORN


Enkel konstruktion. Motorn arbetar i tvåtakt. Inga svåråtkommliga smådelar finnas. Alla delar lätt åtkomliga.
Regulatorn.Regulatorn är s.k. frislags mycket känslig så att maskinernas hastighetsvariation vid större och mindre belastning är obetydlig, samt renspolas cylindern vid hvarje frislag med frisk, ren luft, hvilket åstadkommer bättre förbränning.
Låg bränsleåtgång.Enär oljeåtgången afpassas efter belastningen åstadkommes största möjliga bränslebesparing, samt är motorn konstruerad för drift med billiga råoljor hvilket gör den i hög grad ekonomisk.
Utan vattendropping.Enär motorn är en af de få konstruktioner, som arbeta utan vatteninsprutning i kulan, bidrager detta till kulans hållbarhet och i hög grad förenklar motorns skötsel.
Tändningen.Före igångsättningen uppvärmes tändkulan med kraftig, medföljande lampa, hvilken efter motorns igångsättning och belastning släckes, och tänder sedan motorn genom den värme som alstras under gåen.
Lätt reglering.Reglering sker under gången genom ett enkelt handgrepp.
Fotogenpumpen.Fotogenpumpen är lågt placerad, hvilket isynnerhet på båtmotorer är mycket fördelaktigt, då oljebehållaren kan placeras lågt och inga invecklade anordningar meddelst tryckluft o.d. behöfves för att få oljan till pumpen.
Kylvattenpumpen.Äro helt af metall, kan derför ej förderfvas av rost.
Lagren.Äro extra långa, af bästa lagermetall med stora slitytor, hvarigenom slitningen blir obetydlig.
Stucken vefaxel.Vefaxeln är stucken af massift st&aing;l, extra hårdt och segt, bristning derför omöjlig.
Två svänghjul.Hvarje stationär motor förses med två svänghjul, derigenom lugn och jemn gång.
Smörjningen.Smörjningen sker meddelst oljepump, hvilken trycker oljan till sina respektifve ställen och är detta den den enda fullt tillförlitliga smörjningen som finnes.
Ringa vigt. Trots sin fullt solida konstruktion väger Stabil mindre än de flesta andra motorer.
Öfverskott af kraft. Stabil utvecklar betydligt större kraft än den angifna. Så t.ex. utvecklar 4 hkr. motorn vid tillfällig belastning 4,8 hkr. o.s.v.
Effektifva hästkr. Styrkan angifves alltid i effektifva hästkrafter, ej i indikerade.
Garanti. För motorns soliditet lemnas ett års garanti.
Reservdelar. Till hvarje motor levereras följande tillbehör och reservdelar:
        En öglbult för kannans uttagande.
        En sats (5 st.) kannringar. en tändkula, ett insprutnings-
        munstycke, lampa, oljekanna samt erfoderliga skrufnycklar
        och rensnålar.
Propellrar. Till båtmotorerna levereras propeller med vridbara blad för fram och back, helt af metall, äfven axeln är af metall, enär stålaxlar är absolut förkastliga, isynnerhet i salt vatten.
Priserna äro beräknade för motorerna fullt kompletta med undantag af oljebehållare och rörledningar, fritt banvagn här, pr kontant.
Kärrmotorer. På särskild begäran levereras de stationära motorerna, som transportabla, på så sätt att motorn med oljebehållare, vattenreservoir och kylanordning, uppmonteras på träbädd med ett par kärrhjul och skakel för transport med häst. Allt klart för arbete omedelbart. Denna anordning ökar priset med 150 kronor.

INTYG
    

Motorfabriken "GÖTA", Hugo Peterson, Osby.

    Som jag nu begagnat den Båtmotor "Stabil" jag köpte af Eder, i två somrar och ofta gått med den i fem timmar utan uppehålll, så har dock maskinen aldrig stannat, den är absolut pålitlig, jag har ännu ej haft årorna blötta, jag har varit ute i regn och blåsväder då det gått duktiga vågor, det har dock ej inverkat på maskinen utan båten gjort sin jämna fart, maskinen är lätt att sätta igång och mycket enkel att sköta, hvarför jag är högst belåten med densamma.
    Wästervik den 25 nov. 1908.
                                             Högaktningsfullt
                                        O. Johansson, Köpman.
        
Motorfabriken "GÖTA", Hugo Peterson, Osby.
                                                                                  Gnesta den 5 Sept. 1908.
    
Tack för upplysningen pr telefon. Motorn går nu utmärkt bra.
                                             Högaktningsfullt
                                                  K. A. Karlsson
                                                                        Wästervik den 15 januari 1909.
Motorfabriken "GÖTA", Hugo Peterson, Osby.

     Undertecknad som under år 1908 haft tillfälle profva motorer af Edert fabrikat, får med största nöje intyga att jag funnit den bra, den båtmotor jag köpte från Edet är i alla delar förstklassig, både på längre och kortare resor för sin säkra gång och lättskötta mekanism, liksom automatisk smörjning till alla rörliga delar hvilket är mycket bekvämt och säkert för motorns gång för längre turer, kan för öfrigt rekommendera dessa motorer att vara ett förstklassigt fabrikat.
                                             Med högaktning
                                        K. Jonsson, Hamngatan, Wästervik.
                                                                        Wästervik den 5 April 1910.
Motorfabriken "GÖTA", Hugo Peterson, Osby.

     Den af Eder köpta "STABIL"-motorn är ock har varit till min fulla belåtenhet. Är driftsäker och särsärskildt lättskött i alla delar. Under sommaren 1910 körde jag inalles något öfver 2,000 sjömil, men alltid fungerade på bästa sätt i sjögång som stillt vatten. Inga reparationer har jag ännu på något sätt behöfvat vidtaga af motorn. Den är nu för denna säsong 1911 åter i tjänstgöring och står nu i beredskap att göra oss en tur till Stockholm. Jag kan för öfrigt nämna att bland motorer i och runt dessa trakter så är det ingen som haar gifvit bättre resultat än denna, och jag kan för öfrigt rekommendera Herr Petersons motorer på bästa sätt.                                             Högaktningsfullt
                                                  Jonas K. Johnsson,
                                            f.d. Maskinist i Engelska flottan.
     För öfvrigt kan jag referera till många andra belåtna köpare på olika platser i Sverige och Finland.
                                                      Högaktningsfullt
                                          Motorfabriken "GÖTA", Osby.BRUKSANVISNING

FÖR RÅOLJEMOTORN "STABIL".
Tillse att det finnes brännolja i den härför afsedda behållaren och att bränslemängden är tillräcklig för den tid, motorn skall hållas igång.
    Försök ej att sätta motorn igång innan tändkulan är tillräckligt uppvärmd (brunvarm).
    Alla smörjställen skola vara väl smorda och smörjapparaten väl fylld med prima motorolja, enär försumlighet häri har till följd att vissa delar av motorn gå varma och förstöras liksom i varje annan maskin, som ej får tillräckligt med smörjämne.

Före igångsättningen:
    Bränslebehållaren, som för att undvika vacuum, upptill bör vara försedd med ett mindre lufthål, placeras fördelaktigast så högt, att brännslet själf rinner till brännslepumpen, men bör sitta något lägre än insprutningsmunstycket. För att avflägsna alla i brännoljan event. befintliga orenligheter bör sitta något lägre än insprutningsmunsycket. För att avflägsna alla i brännoljan event. befintliga orenligheter bör denna silas genom en tratt, som invändigt är försedd med extra fin metallduk.
    Innan motorn första gången tages i bruk böra såväl brännsleröret som brännslepumpen fylls med brännolja, så att de derigenom blifva alldeles fria från luft. Detta sker genom att öppna kranen på oljebehållaren och därefter öppna kranen på oljebehållaren och därefter öppna ventilskrufven a vid insprutningsapparaten samt pumpa för hand några slag medelst handtaget b, tills oljan framkommer kraftigt och utan luftblåsor.
    Sedan bränsleröret och pumpen blifvit fyllda enligt föreskrift, bör kranen å oljebehållaren alltid vara öppen äfven då motorn ej är igång, i hvilket fall bränslet står kvar i ledningen från den ena dagen till den andra.
    Insprutningsmunstycket får under inga förhållanden vara tilltäppt af orenlighet. Skulle så vara fallet, lossas skrufven d, rörmuttern e afskrufvas, insprutningsapparaten löstages och munstycket rensas med en af de till motorn hörande rensnålarna. Härvid iakttages noga att hålet i munstycket icke skadas, och böra knappnålar o.d. hvilka genast skada munstycket, aldrig användas.
    Inuti insprutningsapparaten finnes, för tätningens skull, en liten ventil, hvilken emmellertid ej fyller sitt ändamål om brännoljan är oren. Medan insprutningsapparaten är losstagen kan detta kontrolleras genom att fastskrufva samma vid rörmuttern, då brännslet vid pumpning för hvarje pumpslag bör spruta ut genom munstycket i en kraftig stråle och utan droppning.

    Smörjningen: Smörjapparaten är inställd för effektiv smörjning, då motorn afgår från fabriken och bör ej ändras förrän maskinen gått en tid. Sedan motorn varit i arbete en tid, kan smörjoljetillförseln minskas, men bör försiktighet härvidlag iaktagas, så att lagren ej i brist på olja gå varma och derigenom blifva förstörda. Alla rörliga delar skola smörjas med den till motorn hörande smörjkannan. Innan apparaten första gåen skall tjenstgöra, bör man ej försumma att för hand genom häfarmen pumpa samtliga smörjrör fulla med olja samt kontrollera att oljan har fritt tillopp.

    Smörjoljan: Det är af största vikt att för smörjningen använda endast bästa motorolja, och det är en falsk ekonomi att använda s.k. billiga oljor, på hvilka hela maskinens hållbarhet beror.
    Vi hafva uppgjort med en af landets största oljeleverantörer, och kunna derför leverera absolut extra fin motorolja i såväl hel som halffat, samt i plåtkärl, om 25 kilogr. till så lågt pris som öre pr kilo, fritt banvagn här, och vilja vi särskildt lägga hvarje motorägare på minnet, att en motors lifslängd beror till största delen på bra smörjolja.
    Igångsättningen: Genom den till motorn hörande lampan, som bör brinna med full effekt, och öfver hvilken noggrann beskrifning bipackas leveransen, upphettas tändkulan till brunvärme,hvilket kräfver en tid af högst 10 minuter. Derefter inpumpas för hand genom ett par kraftiga pumpslag medelst handtaget b ett mindra kvantum bränsle i kulan.
    Vid igångsättning af motorn vrides svänghjulet först åt det håll hvarvid motorn erhåller en s.k. kontraexplosition och startar rätta vägen. Innan man är fullt förtrogen med motorns skötsel, händer det understundom att igångsättningsmanöfvern får upprepas 2 á 3 gånger innan explosition erhålles. Om igångsättningen skulle vara förenad med svårighet, kan detta bero på, att tändkulan ej bifvit tillräckligt uppvärmd, eller att hjulen ej bilfvit tillräckligt svängda. Det kan äfven hända att bränslet af en eller annan orsak ej nått kulan, och undersökes detta genom att lossa skrufven d och uttaga insprutningsapparaten, vrid sedan hjulet rundt, och skall då gas utströmma om bränslet inkommit. Uppstå smällar i afloppet, bevisar detta att kulan ej varit tillräckligt varm.
    Då det alltid finnes någon orsak till event. svårigheter, så är det bättre att söka efter afhjelpa felet än att fortsätta försöken. En af de vanligaste orsakerna är att för mycket bränsle inpumpas i kulan, och bör motorn icke, vare sig vid startningen eller under gången, erhålla mera bränsle än den normalt kan förbränna
Efter igångsättningen:
    När motorn är igångsatt, regleras hastigheten så, att hvarfantalet pr minut öfverensstämmer med det i katalogen angifna. Detta sker genom att skjuta handtaget  e   åt ena eller andra hållet. Man kan mycket väl låta motorn arbeta med lägre hvarftal, men bör ihågkommas att den då ej utvecklar sin fulla kraft.
    Bränslepumpen   f   injusteras medelst skrufmuttern   g,   först lossas stoppmuttern   h.   Denna injustering kan ske efter kraftbehofvet, och bör vara så, att motorn, vid full belastning erhåller ungefär vart tolfte hvarf frislag, samt bör minsta möjliga rök framkomma från afgasröret. Samlar sig för mycket olja i vefhuset, så ryker och sotar motorn.
    Då motorn blifvit fullt belastad, bör lampan borttagas och släckas, enär kulan håller sig tillräckligt varm, antingen motorn är belastad eller ej, kan felet bero derpå, att hålet i insprutningsmunstycket är för stort, och bör då ett nytt insättas.
Erinringar:
    Då rubbningar i driften förekomma, hafva dessa helt naturliga orsaker, och vilja vi derför repetera hufvudreglerna för motorns skötsel, hvilka särskildt torde iakttagas.
    1)   Bränslebehållaren får aldrig sakna tillräckligt med brännolja och motorn får hvarken vid igångsättningen eller under driften tillföres mera bränsle än den normalt förbränna.
    2)   Brännoljan måste vara fri från alla föroreningar.
    3)   Smörjapparaten får aldrig sakna olja och smörjningen bör vara riklig, isynnerhet då motorna är ny. Använd alltid prima olja, hvilken i längden är den billigaste.
    4)   Läckage i rörledningarna får icke förekomma, och böra alla muttrar, skrufvar och bultar vara väl tilltagna.
    5)   Då motorn blifvit igångsatt och belastad, bör lampan borttagas.
    6)   Försumma ej att vintertid befria motorn från kylvattnet, i motsatt fall kan den frysa sönder.


TILLBAKA
Senast uppdaterad november 14 1998 av Webbateljen, Osby